U, V

Ureterektopie (Harnleitererektopie)

 

Vestibularsyndrom

 

Vitiligo (Farbmutantenalopezie)

 

Vogt-Koyanagi-Harada-Syndrom (VKH)

 Druckbare Version